Regulamin


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem Konkursu „Blogerzy projektują dla La Millou” zwanego dalej „Konkursem” jest Smartino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaciszna 21, 02- 912 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383843, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP: 5213597935, zwana dalej: „Organizatorem”.

1.2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

1.3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie internetowej www.lamillou.com; blogerzyprojektuja.lamillou.com i na fanpage’u LaMillou w serwisie Facebook do dnia 10 lipca 2015 roku, z tym że zgłoszeń do Konkursu można dokonywać wyłącznie do dnia 15 marca 2015 roku.

1.6. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w Konkursie od Organizatora.

1.7. Organizator powołuje jury konkursowe (dalej: „Komisja”) składające się z co najmniej 5 osób spośród ambasadorów marki LaMillou oraz przedstawicieli Organizatora. Celem Komisji jest wyłonienie zwycięzców Konkursu. Decyzje Komisji zapadają większością głosów jej członków, na podstawie wewnętrznego regulaminu opracowanego przez Organizatora.

1.8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i nie wymaga dokonania jakiegokolwiek zakupu. Organizator nie zwraca kosztów, jakie Uczestnicy ponieśli w związku z udziałem w Konkursie. 


2. NAGRODY

2.1. Na nagrodę główną w Konkursie składają się (dalej łącznie: „Nagroda Główna”):

a) weekendowy (2 doby hotelowe) pobyt dla rodziny (maksymalnie 2 osoby dorosłe i 2 dzieci) w hotelu Kormoran Wellness Medical Spa w Rowach, o wartości 3 000 złotych. Nagroda nie obejmuje dojazdu do hotelu, oraz ubezpieczeń, oraz

b) nagroda pieniężna w wysokości 5.000 złotych, płatna przelewem na rachunek bankowy prowadzony w RP. Do wygrania jest wyłącznie jedna Nagroda Główna.

2.2. Organizator przyzna jedną nagrodę dla Uczestnika wyłonionego w głosowaniu internautów przeprowadzonym na stronie blogerzyprojektuja.lamillou.com, po wcześniejszym zalogowaniu (jeden użytkownik może oddać jeden głos dziennie w głosowaniu), w postaci własnej kolekcji sygnowanej swoim nazwiskiem lub/i nazwą bloga na metce produktów La Millou wraz z voucherem na produkty LaMillou o wartości 2.000 złotych, łącznie nagroda ma wartość dwa tysiące złotych złotych (dalej: „Nagroda Publiczności”). 

2.3. Nagroda Główna i Nagroda Publiczności (zwane dalej łącznie: „Nagrodami”) nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 

2.4. Laureat nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

2.5. Organizator przyznaje każdemu z Laureatów dodatkową nagrodę pieniężną. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości otrzymanej przez Laureata nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zaokrąglona zostaje do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostaje pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostaje zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Kwota pieniężna, o której mowa powyżej, zostanie potrącona i rozliczona przez Organizatora przed wydaniem Laureatom Nagrody na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA, PRZEBIEG KONKURSU, WYDANIE NAGRÓD

3.1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających ukończone 18 lat, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą bloga o tematyce rodzinnej i które zostały zaproszone do udziału w Konkursie przez Organizatora, które w terminie do dnia 15 marca 2015 roku prześlą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iza.cybulska@smartino.pl, (wielkość/ciężar pliku 2MB , format jpg. lub tif.), albo przesyłką pocztową, kurierem albo dostarczą osobiście (na adres Smartino sp. z o.o. ul. Zaciszna 21, 02-912 Warszawa; list z dopiskiem Konkurs) stworzony samodzielnie i noszący cechy oryginalności i indywidualizmu projekt wzoru na nową kolekcję produktów marki LaMillou spełniający warunki opisane w punkcie 3.2. wraz z podpisanym przez siebie oświadczeniem o autorstwie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dalej jako „Uczestnik”). W razie gdy Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wystarczającym jest przesłanie skanu podpisanego oświadczenia o autorstwie. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności, stanowi zgłoszenie do Konkursu.

3.2. Projekt przesłany przez Uczestnika, stanowiący rozwiązanie zadania konkursowego opisanego w punkcie 3.1., musi spełniać następujące warunki:

a) projekt musi stanowić plik utrwalony na nośniku danych (CD, pandrive) 

b) projekt musi zawierać elementy grafiki; 

c) projekt stanowi efekt własnej twórczości Uczestnika; 

d) projekt nie zawiera jakichkolwiek zapożyczeń, opracowań, modyfikacji cudzego projektu/utworu; 

e) projekt nie zawiera treści które naruszają przepisy prawa, dobre obyczaje, dobry smak, dobra osobiste, prawo do wizerunku osób trzecich, są powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle; 

3.3. W trakcie trwania całego Konkursu jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jeden projekt. 

3.4. W terminie do dnia 30 maja 2015 roku Uczestnicy przy udziale Organizatora będą rozwijać zgłoszone przez siebie projekty celem stworzenia finalnych wzorów. Prace będą prowadzone przy udziale grafików Organizatora i samodzielnie przez Uczestnika, bez jakiegokolwiek udziału innych osób. Projekt Uczestnika musi stanowić rozwinięcie projektu zgłoszonego do Konkursu. Efekty prac Uczestników nad projektami muszą zostać ukończone do dnia 9 czerwca 2015 roku i udostępnione Organizatorowi w sposób opisany w punkcie 3.1. Efekty prac, które nie dotrą do Organizatora do końca dnia 30 maja 2015 roku nie będą oceniane przez Komisję. 

3.5. Organizator do dnia 10 czerwca 2015 roku udostępni efekty prac nad projektami o których mowa w punkcie 3.3. w następujący sposób:

a) na fanpage’u marki LaMillou w serwisie Facebook;

b) na profilu marki LaMillou w serwisie Instagram;

c) na stronie internetowej www.lamillou.com

d) na stronie pokonkursowej blogerzyprojektuja.lamillou.com 

3.6. Komisja do dnia 10 lipca 2015 roku, dokona wyboru jednego projektu spośród tych opisanych w punkcie 3.3. którego autor będzie zwycięzcą Konkursu, uprawnionym do otrzymania Nagrody Głównej. Komisja dokona wyboru zwycięskiego projektu kierując się własnym uznaniem, oceniając walory artystyczne oraz kreatywność. 

3.7. Od chwili opublikowania przez Organizatora projektów w sposób opisany w punkcie 3.5. na blogerzyprojektuja.lamillou.com , możliwe jest oddawanie na nie głosów zgodnie z postanowieniami punktu 3.8. regulaminu. 

3.8. Głosy można oddawać poprzez wejście na stronę blogerzyprojektuja.lamillou.com, po wcześniejszym zalogowaniu (jeden użytkownik może oddać jeden głos dziennie w głosowaniu). Po dokonaniu czynności oddania głosu na wybraną grafikę na adres e-mail wskazany przy głosowaniu wysłany zostaje link weryfikacyjny, którego naciśnięcie uwierzytelnia oddany głos. 

3.9. Ilość głosów oddanych na dany projekt jest zliczana przez Organizatora, a Uczestnik którego projekt uzyska w głosowaniu największą ilość głosów, będzie uprawniony do otrzymania Nagrody Publiczności. 

3.10. Jeden Uczestnik może uzyskać w Konkursie prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody. 

3.11. Lista Laureatów ogłoszona zostanie przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.lamillou.com oraz fanpage’a marki LaMillou w serwisie Facebook w terminie do dnia 11 lipca 2015 roku. 

3.12. Nagrody zostaną wydane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas zgłoszenia do konkursu w terminie do dnia 11 sierpnia 2015 roku, pod warunkiem podpisania przez Laureata umowy o której mowa w punkcie 4 poniżej. Nagrody niewydane w Konkursie przechodzą na rzecz Organizatora. 

3.13. Organizator może wydłużyć terminy opisane w regulaminie i związane z wykonywaniem i rozwijaniem projektów. 


4. PRAWA AUTORSKIE

4.1. Uczestnik przesyłając zgłoszenie do Konkursu zawierające projekt, o którym mowa w pkt 3.1. regulaminu, składa oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1 do regulaminu, a nadto udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie projektu wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz nazwą/adresem bloga Uczestnika, w materiałach prasowych, w sieci internet (serwisy Agora, serwis mamadu.pl, blog Anny Muchy, blogerzyprojketuja.lamillou.com , www.egaga.pl , www.lamillou.com, fanpage LaMillou), na czas nieoznaczony, w związku z promocją i reklamą Organizatora i jego produktów oraz informacji o Konkursie. W zakresie powyższej licencji Organizator ma prawo dokonywania zmian projektów w zakresie niezbędnym dla ich dostosowania do potrzeb publikacji (np. skalowanie). 

4.2. Warunkiem wydania Nagrody Głównej oraz Nagrody Publiczności jest zawarcie przez ich Laureatów umowy z Organizatorem w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych do stworzonych przez nich w ramach Konkursu projektów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Regulaminu polach eksploatacji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z prawem do dokonywania modyfikacji, opracowań, oraz wykonywania w imieniu autora praw autorskich osobistych. Umowa będzie zawarta w terminie wskazanym przez Organizatora.


5. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu i wydawania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi pisemnie, listem poleconym na adres ul. Zaciszna 21, 02-912 Warszawa albo za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres iza.cybulska@smartino.pl z dopiskiem w temacie „reklamacja - konkurs”. 

5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, oraz stosowne żądanie. 

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

5.4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, lub wiadomością poczty elektronicznej, stosownie do sposobu jej wniesienia.


6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez osoby biorące udział w Konkursie jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane doraźnie i wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6.2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe Uczestników obejmujące: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, nazwa bloga. 

6.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie. Osobom biorącym udział w Konkursie udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia informacji, co do przysługujących im praw w zakresie przetwarzania danych osobowych w sposób, o którym mowa w ust. 6.5. poniżej. 

6.4. Wszystkie dane osobowe osób biorących udział w Konkursie, w tym Uczestników są wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i tylko w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu. 

6.5. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem blogerzyprojektuja.lamillou.com oraz www.lamillou.com

7.2. W przypadku stwierdzenia złamania przez osobę biorącą udział w Konkursie, w tym jego Uczestnika zasad Regulaminu lub wpływania przez taką osobę na wynik Konkursu w sposób nieprzewidziany w Regulaminie Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z Konkursu oraz pozbawić go prawa do Nagrody. 

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte Uczestników nie ulegną pogorszeniu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego Regulaminu konkursu na stronie internetowej. 

7.4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7.5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.com. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Uczestnikom nie przysługują względem Facebook jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie.Aneks numer 1 z dnia 16 maja 2015 roku
do
REGULAMINU KONKURSU

„Blogerzy projektują dla La Millou”

Organizowanego przez Smartino Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaciszna 21, 02-912 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000383843, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP: 5213597935, zwana dalej: „Organizatorem”.


§1

Organizator, stosownie do treści punktu 7.3. regulaminu, postanawia zmienić regulamin konkursu „Blogerzy projektują dla La Millou” w ten sposób, że uchyla postanowienia punktu 3.10. tegoż regulaminu.


§2

1. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają niezmienione.

2. Niniejsza zmiana wchodzi w życie w dniu 16 maja 2015 roku.